MobileAPKFree.com WEBSITE VOORWAARDEN VOOR SERVICE

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT.

Van kracht: 18 maart 2017

De MobileAPKFree-website op MobileAPKFree.com (" Site / Client ") bestaat uit             webpagina's die informatie bevatten die door ons is verstrekt (" wij ", " onze " of " ons ". Uw toegang tot de             Site wordt u aangeboden onder voorwaarde dat u deze Servicevoorwaarden accepteert, samen met onze verklaring van             privacypraktijken, die hierin is opgenomen door deze referentie en te vinden is op (" Voorwaarden "). Gelieve te lezen             deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site / Klant opent of gebruikt. Door de Site / Klant te betreden of u te registreren bij             de Site / Klant, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet aan deze voorwaarden gebonden wilt zijn, doe dat dan niet             registreren voor, toegang krijgen tot of gebruik maken van de site / client. We behouden ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen (inclusief de privacy             verklaring) op elk moment, zie hoofdstuk 1 voor meer informatie.

        
             

1.Wijzigingen in deze voorwaarden

             

Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om deze voorwaarden op elk moment na kennisgeving te wijzigen. We kunnen dit melden door             het plaatsen van bijgewerkte Termen op de Site / Cliënt, of u een e-mail sturen, of op enige andere redelijke manier. Jij kan             bekijk de meest recente versie van de Voorwaarden op elk gewenst moment op MobileAPKFree.com .             Voorwaarden zijn bindend voor u op de ingangsdatum die wordt aangegeven in de bijgewerkte voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de             bijgewerkte voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de site / klant. Uw voortgezet gebruik van de site / client na de effectieve             datum betekent dat u akkoord gaat met de bijgewerkte Termijnen. U gaat ermee akkoord dat u periodiek zult terugkeren naar de             Site / Client en bekijk de Voorwaarden om ervoor te zorgen dat u bekend bent met de meest recente versie van de Voorwaarden.

        
             

2. Wijzigingen in de site / client

             

U mag de site / client gebruiken als en wanneer deze beschikbaar is. We garanderen niet de beschikbaarheid van de site / client of             een bepaalde functie.             Een bepaalde functie kan een pre-releaseversie zijn en werkt mogelijk niet correct of op de manier waarop een definitieve versie zou kunnen werken             werk. We kunnen de definitieve versie aanzienlijk wijzigen of besluiten deze niet vrij te geven. We behouden ons het recht voor om te veranderen,             verwijderen, verwijderen, beperken of blokkeren van de toegang tot, kosten voor, of stoppen met het verstrekken van alle of een deel van de site / client op             op elk moment zonder kennisgeving.

        
             

3. Aanvullende voorwaarden

             

We kunnen aanvullende voorwaarden voorstellen wanneer u bepaalde gedeelten of functies van de site / client gebruikt. Tenzij uiteengezet             anderszins in die aanvullende voorwaarden maken die aanvullende voorwaarden deel uit van deze Voorwaarden en, als er een conflict is             tussen de aanvullende voorwaarden en de meest recente versie van deze Term die op de Site / Klant wordt gepost, de aanvullende             voorwaarden zijn bepalend.

        
             

4.Site/Client Gebruik

             

De site / client bevat mobiele apps, games, achtergronden en ringtones . U stemt ermee in om de             Site / Client alleen om apps, games, achtergronden en ringtones te downloaden. Jij bent verantwoordelijk voor en             Vertegenwoordig en garandeer ons dat u zich zult houden aan de MobileAPKFree Gedragscode en dat uw             gebruik van de Site / Klant zal voldoen aan de Gedragscode, deze Voorwaarden en alle van toepassing zijnde lokale, provinciale, openbare instanties             en nationale wetten, regels en voorschriften. Als we overtredingen van deze Voorwaarden vermoeden, kunnen we juridische stappen ondernemen             en samenwerken met wetshandhavingsautoriteiten om gerechtelijke stappen tegen overtreders te ondernemen. U stemt ermee in             werk met ons samen bij het onderzoeken van vermoedelijke schendingen door u of anderen, tenzij de toepasselijke wetgeving ons verbiedt             waarvoor je moet samenwerken. We behouden ons het recht voor een of meer te installeren, implementeren, beheren en bedienen             software, monitoring of andere oplossingen ontworpen om te helpen bij het identificeren of volgen van activiteiten die wij             beschouwen als illegaal of een overtreding van deze voorwaarden.             We kunnen, maar zijn niet verplicht om naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te verwijderen, blokkeren, filteren of beperken             in elk geval alle materialen of informatie die wij beschouwen als werkelijke of potentiële schendingen van de             beperkingen die zijn uiteengezet in deze Voorwaarden en alle andere activiteiten waardoor ons of onze gebruikers mogelijk schade lijden of             aansprakelijkheid.

        
             

5.Content

             

Alle informatie, apps, games, achtergronden, beltonen en ander materiaal die worden verstrekt             via deze Site / Client ( Inhoud ") zijn afkomstig van de derde partij .             wijzigen, kopiëren, afdrukken, weergeven, reproduceren, distribueren, publiceren, disassembleren, decompileren of reverse engineeren             Site of enige inhoud, behalve voor zover de toepasselijke wet uitdrukkelijk toestaat dat u uw demontage of omgekeerd uitvoert             engineering ondanks deze beperking.

        
             

6. Websites van derden **

             

De site / client of de apps op de site / client kunnen links bevatten naar websites of clients van derden (" Linked                     Sites / Cliënt "). De Gelinkte Sites / Cliënt zijn niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk             voor elke Gelinkte Site, inclusief alle inhoud op een Gelinkte Site of enige wijzigingen of updates van een Gelinkte             Site. Wij bieden links naar u alleen voor uw gemak, en de opname van een link impliceert niet onze             goedkeuring van de site of enige connectie met zijn exploitanten.

        
             

7.Geen garanties

             

Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, worden de site en inhoud 'ZOALS DEZE IS', 'MET ALLE FOUTEN', verstrekt             en "ZOALS BESCHIKBAAR" en het volledige risico van gebruik en prestaties, blijft bij u. MobileAPKFree , het is             leveranciers en licentiegevers DOEN GEEN verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet, impliciet of             wettelijk en hierbij afstand doen van impliciete garanties van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een             bepaald doel, titel, rustig Genot of niet-inbreuk. Met name MobileAPKFree is het             leveranciers en licentiegevers geven geen garantie dat de site of inhoud: (A) aan uw vereisten zal voldoen; (B) zal zijn             beschikbaar of verstrekt op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutvrije basis; (C) alle informatie of inhoud             verkregen via de SITE zal accuraat, volledig of betrouwbaar zijn; of (D) dat eventuele gebreken of fouten daarin             zal worden gecorrigeerd. Alle inhoud die u downloadt of verkrijgt via de site is toegankelijk op uw eigen risico en u             is als enige verantwoordelijk voor enige schade of verlies die daaruit voortvloeit. Mogelijk hebt u aanvullende rechten onder             uw lokale wetten die DEZE VOORWAARDEN niet kunnen veranderen. In het bijzonder, voor zover lokale wetgeving wettelijk verplicht             voorwaarden die niet kunnen worden uitgesloten, DIE termen worden geacht opgenomen te zijn in dit document, maar              MobileAPKFree aansprakelijkheid voor een schending van die wettelijke impliciete voorwaarden is beperkt in overeenstemming met             en voor zover toegestaan ​​volgens die wetgeving.

        
             

8. Afwijzing van aansprakelijkheid voor bepaalde schade

             

In geen enkel geval zullen MobileAPKFree , ITS supplierS, of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige vervolg, speciale,             incidentele, indirecte of OF-punitieve schade; voor VERLIES VAN winsten, ZAKEN, GOOD WILL, VERWACHTE BESPARINGEN of GEBRUIK;             VERLIES OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS, vertrouwelijke INFORMATIE of andere informatie; zakelijke onderbreking; persoonlijk             letsel; eigendoms schade; Verlies van privacy; het niet nakomen van enige plicht van goede trouw of redelijke zorg; nalatigheid;             en enige andere geldelijke of andere schade, voortvloeiend uit, gebaseerd op, voortvloeiend uit of op enige manier gerelateerd             deze Voorwaarden, de Site of Inhoud, zelfs als MobileAPKFree, IT-leveranciers of licentiegevers zijn geïnformeerd over de             mogelijkheid van dergelijke schade.

             

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, SCHADE of VERLIES niet toe             AANSPRAKELIJKHEID VAN OPZETTELIJKE HANDELINGEN (INCLUSIEF FRAUDE, FRAUDULEUZE ONRECHTMATIGE REGELINGEN EN NIET-GESCHILLEN             DEFECTEN), PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID, of voor DEATH OF lichamelijk letsel.             Niets in deze Sectie 12 zal worden geïnterpreteerd als exclusief aansprakelijkheid die niet onder de toepasselijke wetgeving valt             uitgesloten in die rechtsgebieden.             Als u LIVE, of anderszins onderworpen bent aan de wetten IN een van die rechtsgebieden, dan heeft u wettelijk recht op deze rechten             voor u beschikbaar zal worden geacht beperkt te zijn in de mate (of helemaal niet) toegestaan ​​volgens die WET EN, INDIEN BEPERKT             IS NIET TOEGESTAAN, de beperkingen EN uitsluitingen IN DIT ARTIKEL 12 zijn mogelijk niet op u van toepassing.

        
             

9. Beperking van aansprakelijkheid en exclusieve oplossingen

             

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving EN VOOR ZOVER ZIJN ZE NIET UITGESLOTEN OF AFGEWEZEN ONDER             SECTIE 12, MobileAPKFree en het maximum van zijn leveranciers en licentiegevers, de totale aansprakelijkheid jegens u en uw exclusieve             verhaal op grond van deze Voorwaarden voor alle schade, letsel en verliezen die voortvloeien uit enige en alle claims en             oorzaken van actie die voortvloeien uit, op basis van, voortvloeiend uit of op enige manier verband houdend met deze Voorwaarden, de Site, of             Inhoud zal zijn om de daadwerkelijke schade die u maakt terug te vorderen op basis van een redelijke afhankelijkheid van de Site of Inhoud             tot vijf dollar (US $ 5,00). Het bestaan ​​van meerdere claims of rechtsvormen onder of verband houdend met deze Voorwaarden, de             Site of Content zal de beperking van geldschade niet vergroten of verlengen.

             

Sommige rechtsgebieden staan ​​bepaalde SCHADEBEPERKINGEN, ZOALS de BEPERKING VAN VERLIES OF AANSPRAKELIJKHEID VANAF             OPZETTELIJKE HANDELINGEN (INCLUSIEF FRAUDE, FRAUDULEUZE ONZEKERHEDEN, EN HET NIET MAKEN VAN DEFECTEN), PRODUCT             AANSPRAKELIJKHEID, of voor DEATH OF voor persoonlijk letsel. Niets in deze Sectie 13 zal worden geïnterpreteerd als uitsluiting             aansprakelijkheid die niet onder de toepasselijke wetgeving valt, is uitgesloten. ALS U LEEFT of anderszins onderworpen bent aan de wetten IN EEN             VAN DEZE JURISDICTIES zal elk wettelijk recht waarover u beschikt worden geacht te zijn beperkt in de mate (indien op             alle) toelaatbaar krachtens die WET EN, INDIEN BEPERKING NIET IS TOEGELATEN, DE UITSLUITINGEN IN DIT ARTIKEL 13 NIET KUNNEN             OP U VAN TOEPASSING.

        
             

10.Onafhankelijke oplossingen

             

De uitsluiting van schade onder Artikel 12 is onafhankelijk van uw exclusieve rechtsmiddel in Sectie 13 en het overleeft             zelfs als het exclusieve rechtsmiddel zijn essentiële doel niet bereikt of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht. Elk van de             Beperkingen van aansprakelijkheid in sectie 12 en 13 zijn van toepassing ongeacht of er verlies, aansprakelijkheid of schade is ontstaan             van (a) contractbreuk, (b) niet-nakoming van de garantie, (c) schuld of onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid en             onjuiste voorstelling van zaken, (d) strikte aansprakelijkheid, of (e) enige andere oorzaak van actie, voor zover de uitsluitingen en             beperkingen zijn niet verboden door de toepasselijke wetgeving.

        
             

11.Indemnity

             

U stemt er hierbij mee in ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te houden, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, partners,             leveranciers en licentiegevers zijn ongevaarlijk en zullen hen gevrijwaard houden van vorderingen of eisen van derden, inclusief             redelijke honoraria van advocaten, met betrekking tot of voortvloeiend uit (a) elke door u ingediende of verzonden, geposte,             verzonden, afkomstig van of anderszins beschikbaar gesteld onder uw Account; (b) uw gebruik van de site / client             en inhoud; (c) enige overtreding door u van deze Voorwaarden; of (d) uw schending van de rechten van een andere partij of             toepasselijk recht.

        
             

12. Procedures voor notices en verwijderingen

             

            U stemt ermee in om de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van MobileAPKFree en derden te respecteren. als jij             van mening dat auteursrecht is geschonden door             materialen op de site / client, geef ons de schriftelijke informatie hieronder.              Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtelijk belang;             
             Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u claimt dat het is overtreden;             
             Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de site bevindt;             
             Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;             
             Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet;             
                 Een verklaring van u, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en                     dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.         

             

            Na ontvangst van een kennisgeving kunnen we de toegang tot inbreukmakend of lasterlijk materiaal verwijderen of uitschakelen.             Wij hebben het recht om uw toegang tot de Site / Klant en Account te beëindigen wegens inbreuk op ons of een ander             rechten van andere partijen.         

        
             

13.Overtrouwrecht en jurisdictie voor het oplossen van geschillen

             

            Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze voorwaarden.             Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, VS,             zonder gevolg te geven aan zijn conflicterende wettelijke bepalingen.             U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie en locatie in de nationale en federale rechtbanken die in ___ zitting hebben             Californië voor alle geschillen,             claims en acties die voortvloeien uit of verband houden met de site / klant, de inhoud en deze voorwaarden.         

        
             

14.General

             

            Als enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank wordt beschouwd als illegaal, ongeldig of             afdwingbaar is,             de resterende bepalingen blijven volledig van kracht. Jij en MobileAPKFree willen dat de bepalingen van             deze voorwaarden worden ten uitvoer gebracht voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.             Dienovereenkomstig komen u en MobileAPKFree overeen dat indien enige bepaling als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, deze waar mogelijk zal zijn             gewijzigd in de mate die nodig is om het uitvoerbaar te maken,             waaronder mogelijk de verwijdering. Sectietitels zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele             betekenis. We kunnen deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toewijzen,             op elk moment met of zonder kennisgeving aan u. U mag deze Voorwaarden niet toewijzen of toewijzen, overdragen of in sublicentie geven             uw rechten, indien aanwezig, in uw account.             Ons verzuim om te handelen met betrekking tot een inbreuk door u of anderen doet niet af van zijn recht om te handelen met respect             opeenvolgende of soortgelijke schendingen.             Een verklaring van afstand is alleen bindend voor ons als dit in een schriftelijk document is dat door ons is ondertekend. Deze voorwaarden (inclusief alle             opgenomen voorwaarden) vormen de gehele overeenkomst             tussen u en MobileAPKFree met betrekking tot uw account, de site / client en inhoud. Zowel jij als MobileAPKFree garanderen dit             elkaar dat, bij het invoeren van deze voorwaarden,             noch MobileAPKFree, noch je hebt vertrouwd op, noch zal er enig recht of rechtsmiddel op gebaseerd zijn op een verklaring, vertegenwoordiging,             garantie,             of verzekering anders dan die expliciet vermeld in deze Voorwaarden. De voorgaande zin beperkt of sluit niet uit             elke aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder toepasselijk recht.             Elke vertaling van deze voorwaarden wordt gedaan voor lokale vereisten. Alle keuzes (ongeacht hoe beschreven) door ons onder             deze voorwaarden zijn naar eigen goeddunken, tenzij anders vermeld. Een lijst met voorbeelden die volgen             "inclusief" of "bijv." is illustratief en niet uitputtend, tenzij gekwalificeerd door termen als "alleen" of "alleen". Als             er is een geschil tussen de Engelse en een niet-Engelse versie, de Engelse versie is bepalend. Niemand             andere dan u en MobileAPKFree of MobileAPKFree opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden, hebben het recht om             deze voorwaarden.         

        
             

15.Notices

             

            We kunnen u alle kennisgevingen (waaronder juridische procedures) die we verplicht zijn te geven op een wettige manier geven,             inclusief door het plaatsen van een kennisgeving op de site / client of door het te sturen naar elk e-mailadres of postadres dat u opgeeft             aan ons..             U stemt ermee in om uw accountgegevens actueel te houden, inclusief uw e-mail- en postadres en om te controleren             kennisgevingen geplaatst op de site / client.             U stemt ermee in ons op de hoogte te stellen door dit te mailen naar ons "Adres voor juridische mededelingen", dat is:             
             admin@mobileapkfree.com